Ruihan Zhang

Shu Shan Xiang Mo Zhuan
4.6
SD

Shu Shan Xiang Mo Zhuan

After claiming countless lives, the fairies won the great battle with the demons. However, the leader of their Kunlun sect Yu Qingzi died for his ...